Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 511-520 จากทั้งหมด 556
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2539ปิยนุช คนฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพากาญจนา มณีแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาไพฑูรย์ กันสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2545ภาระงานเบื้องแรกของการพัฒนาหลักสูตรสุนทร บำเรอราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556-2557ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; พรจันทร์ โพธินาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ทักษะการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: การบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรีศิรประภา พฤทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาอิทธิเดช น้อยไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2543ความมุ่งมั่นในการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; กมลทิพย์ ด่านชัย; สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรีภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การศึกษาปัญหาสวัสดิภาพในโรงเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 12สายัณห์ ละออเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์