Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 41-50 จากทั้งหมด 591
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรีกันดิส มั่นปาน; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ประชา อินัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544การศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior)สุนทร บำเรอราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลและโมเดลการจัดทำธนาคารข้อสอบสำหรับครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานคร ละลอกน้ำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย พัทธเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การประเมินระดับและความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2548การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูงแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยวิธีสตอริไลน์สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554การศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มงานวิชาการของมหาวิทยาลัยบูรพาสายัณห์ ละออเอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชมพูนุท รุ่งสว่าง; พรรณทิพา พรหมรักษ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์