Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-17 จากทั้งหมด 17
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรีภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธนภณ ธรรมรักษ์; คุณวุฒิ คนฉลาด; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุริศักดิ์ แสงจันทร์; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; ปัทมาพร ศรีกำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งทิพย์ เฉกแสงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางภาษาแรกเริ่มของเด็กปฐมวัยในจังหวัดชลบุรีภิญญดาพัชญ์ เพ็ชรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2วีระนันท์ มนตรี; สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์