Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-20 จากทั้งหมด 27
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADสพลณภัทร ศรีแสนยงค์; ภัทรภร ชัยประเสริฐ; นีรนุช พวงขาว
2553การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้คู่มือท่องเที่ยวภาษาฝรั่งเศสบริเวณหาดบางแสนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จังหวัดชลบุรีปรีดี พิศภูมิวิถี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549สหัทยา รัตนะมงคลกุล; เสาวณีย์ สำราญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. กองบริการการศึกษา
2557ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสื่อจากอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่เรียนวิชา 212211 หลักการอ่านโอริสา อยู่อุดมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงปีที่ 1 ของนิสิตภาคปกติมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549สหัทยา รัตนะมงคลกุล; นพรัตน์ กระต่ายทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยบูรพาชนัดดา แนบเกษร; สงวน ธานี; สราวลี สุนทรวิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นคร เหมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; พัชรินทร์ ศรีพล; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; Fang Mei Qin; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์