Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-16 จากทั้งหมด 16
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559รูปแบบการคิดสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครู: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ็ญนภา กุลนภาดล; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; ประชา อินัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวศิณัญญา ศรีเกตุ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีศรีวรรณ มีคุณ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีศรีวรรณ มีคุณ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์