Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-15 จากทั้งหมด 15
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยครูบ้านเกิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; จันทร์สมร พรทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสุนทร บำเรอราช; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; นิยม กิมานุวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2541ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ระยอง สระแก้ว และจันทบุรีมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555สอนน้อยเรียนมากจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ทักษะการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอนุบาลของนิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย: การบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัยสู่การสอนในบริบทท้องถิ่นชลบุรีศิรประภา พฤทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์