Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 41-50 จากทั้งหมด 401
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการใช้คำถามระดับสูง เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภัทรภร ชัยประเสริฐ; ศรัณย์ อัมระนันท์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ธนาวุฒิ ลาตวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ธวัชชัย อุ่ยพานิช; สมบัติ สุวรรณพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; พรวิมล ขันเคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไพรัตน์ วงษ์นาม; ทศพร จันทนราช; สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาฉลอง ทับศรี; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมิน "หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต" ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548ชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศรีวรรณ ยอดนิล; สมภพ จันทร์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่าน และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุนทร บำเรอราช; สุดาพร พงษ์พิษณุ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์