Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-20 จากทั้งหมด 401
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ.ภารดี อนันต์นาวี; คณะศึกษาศาสตร์; สุรชัย ใจชุ่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การจัดทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้แบบบูรณาการอิทธิเดช น้อยไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2558ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรีกันดิส มั่นปาน; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ประชา อินัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544การศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior)สุนทร บำเรอราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ชมพูนุท รุ่งสว่าง; พรรณทิพา พรหมรักษ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2546ฉันทนา จันทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ผลการอบรมปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียดของครูอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ผลการอบรมปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียดของครูอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์