Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-15 จากทั้งหมด 15
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ศศิธร พรหมประเสริฐ; ปริญญา ทองสอน; มณเทียร ชมดอกไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชา อินัง; ดลดาว ปูรณานนท์; ศรมีชัย จันทน์ทวางส์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ปริญญา ทองสอน; สุจิรา แก้วจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555สอนน้อยเรียนมากจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สิรวิชญ์ บำรุงพงษ์; ดุสิต ขาวเหลือง; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์