Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 31-40 จากทั้งหมด 394
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543การศึกษาและการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวชองในภาคตะวันออกสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานพมณี เชื้อวัชรินทร์; จันทร์พร พรหมมาศ; สมศิริ สิงห์ลพ; ภคมน ทิพย์เนตร; มันทนา เมฆิยานนท์; ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง; วชิราภรณ์ ราชบุรี; ศาณิตา ต่ายเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ระบำกรมหลวงชุมพรรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดชลบุรีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; ภัณฑ์ธิมา ภูรีโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; ลัดดาวัลย์ มีทอง
2550การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุล ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6จันทร์พร พรหมมาศ; อารยา ควัฒน์กุล; ภัทรภร ชัยประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2540แผนกลยุทธ์รังสรรค์การจัดการศึกษาพยาบาลในสามทศวรรษหน้าพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์ตามการรับรู้ของนิสิตฝึกสอน อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์สุจินดา ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551บทบาทของผู้บริหารกับเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไทยวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว