Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-20 จากทั้งหมด 190
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การติดตามประเมินผลโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์โครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนและโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศเสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อัญชลี ศรีกลชาญ; L. R. Nelson
2558การประเมินหลักการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากิตติมา พันธ์พฤกษา; วิโรฒน์ ชมภู; ศาณิตา ต่ายเมือง; ลักษณ์มงคล ถาวรณา; ชัชวาล พูลสวัสดิ์; สิริลักษณ์ แสงจันทรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; มณเทียร ชมดอกไม้; เกรียงศักดิ์ บุญญา; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2535การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบ ทางการศึกษานอกโรงเรียนวิณี ชิดเชิดวงศ์; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; สุจินดา ม่วงมี; กาญจนา มณีแสง; กชกร สังขชาติ; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การศึกษาความต้องการการพัฒนาทางวิชาการของครูผู้สอนศิลปศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 จังหวัดภาคตะวันออกบุญเสริม วัฒนกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การศึกษาเชิงวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2550วนิดา สกุลรัตน์; ธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล; อลิษา สุขปิติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสถาพร พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; สกุล อ้นมา; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ประทุม อังกูรโลหิต; ขันทอง วิชาเดช; พิชญรัตน์ เหมนาไลย; รุ่งนิภา เหลียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการธุรกิจ (Business Management) คณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา: กรณีศึกษา นิสิตระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่สี่และผู้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนฤมล ชูชินปราการ; เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; ชานน ชลวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2551ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาสหัทยา รัตนะมงคลกุล; อริสฬา เตหลิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์