Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 51-60 จากทั้งหมด 529
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2533การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา.กาญจนา มณีแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต : การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนเกาะสีชังวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; เพ็ญนภา กุลนภาดล; พงศ์เทพ จิระโร; จันทร์พร พรหมมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2546ฉันทนา จันทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2544ฉันทนา จันทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ความต้องการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกทิพภา ปลีหะจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2536รูปแบบการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาแสงอรุณ ธรรมเจริญ.; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553กระบวนการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนิสิตต่อวิชาชีพครู : การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหาของเด็กวัยรุ่นวิณี ชิดเชิดวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์