Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-17 จากทั้งหมด 17
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การศึกษาสภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสที่ถูกทอดทิ้ง : กรณีศึกษาโรงเรียนใจดี จังหวัดลพบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; จารุวรรณ แก่นทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านในกลุ่มชาวไทยกูย อีสานใต้สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545วิถีการเรียนรู้ของผู้นำกลุ่มสตรีภาคตะวันออกสมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; มานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; ศรีวรรณ ยอดนิล; เมธี ธรรมวัฒนา; แดน ทองอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ยุทธศาสตร์การจัดการทุน "โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี" ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปุญญ์พัชชาณัฏฐ์ ใจสถาน; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวศิณัญญา ศรีเกตุ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์