Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 21-23 จากทั้งหมด 23
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้าง ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุนทร บำเรอราช; กฤษณี สงสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.วิมลรัตน์ จตุรานนท์; โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"; คณะศึกษาศาสตร์; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; แสงอรุณ ขันอาสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาอุมาพร โททอง; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์