Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 73
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สุดสายชล หอมทอง; สุดารัตน์ สวนจิตร; วรนาฎ จงโยธา; พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล; นิสา ไกรรักษ์; บัญญัติ สุขศรีงาม; ศิริพร เอื้ออังกูร; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรในการต้าน/ ฆ่าแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สมสุข มัจฉาชีพ; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การพัฒนายาสังเคราะห์ชนิดใหม่ในการฆ่าเชื้อ Methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) ที่ระบาดในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; กาญจนา หริ่มเพ็ง; ดวงชีวัน พึ่งสุรินทร์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำเชื้อปลากะพงขาวที่เก็บแช่เย็นและเก็บแช่แข็งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; กล่าวขวัญ ศรีสุข; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การพัฒนายาสังเคราะห์ชนิดใหม่ในการฆ่าเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ที่ระบาดในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; กาญจนา หริ่มเพ็ง; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; ศิริวัฒนา ลาภหลาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการแช่แข็งน้ำเชื้อหอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri) เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การประยุกต์ใช้สมุนไพรไทยเพื่อการกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในคนและสัตว์น้ำในถุงน้ำเชื้อกุ้งแช่บ๊วยสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลในจังหวัดชลบุรีให้ปราศจากยาฆ่าแมลง สีสังเคราะห์และแบคทีเรียก่อโรคสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; สวามินี ธีระวุฒิ; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดยาฆ่าแมลงและสีสังเคราะห์ในอาหารทะเลเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อนและความเป็นพิษของสารทั้ง 2 กลุ่มในอาหารทะเลของจังหวัดชลบุรีสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; สุดสายชล หอมทอง; สมศักดิ์ จำปาทอง; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; จิระสันต์ มีรัตน์; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรักษาน้ำเชื้อปลายี่สกไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์