Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 97
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงสินีนาฏ ศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงสินีนาฏ ศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การศึกษาผลกระทบของสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ วัด ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองชมภูศักดิ์ พูลเกษ; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; สิริประภา กลั่นกลิ่น; เอมอร ประจวบมอญ; ดวงใจ มาลัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558การจำแนกพลอยการ์เนตนันทรัตน์ บุนนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2555โครงการการเกิดไฮดรอกซีอปาไทท์บนผิวหน้าฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีอัลคาไลน์ทรีทเมนต์และโอโซนทรีทเมนต์.ศรีสุดา แซ่อึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การเตรียมชั้นเคลือบแข็งของโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ ด้วยวิธีรีแอคทีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อดิศร บูรณวงศ์; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศสุรสิงห์ ไชยคุณ; กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; ดุสิต งามรุ่งโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การเตรียมชั้นเคลือบแข็งของสารประกอบไนไตรด์สามชนิดด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบร่วมสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; อดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะจากการสปัตเตอร์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534ความยุติธรรมและความเหมาะสมของข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน: วิเคราะห์โดยความน่าจะเป็นอำพล ธรรมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์