Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 43
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การศึกษาพลังงานการแตกร้าวและความคงทนของคอนกรีต ที่ผสมสารปอซโซลาน: เถ้าลอยและตะกรันจากการหลอมเหล็กทวีชัย สำราญวานิช; ปรัชญา จูเหล็ง; นัฐภา ภาระศรี; ณรงฤทธิ์ เย็นอารมณ์; เกศสุดา เลาอารีกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าลอย ผงหินปูนและสารขยายตัวทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การพัฒนาคอนกรีตที่คงทนสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญกับการทำลายของคลอไรด์ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ความสามารถเก็บกักคลอไรด์และโครงสร้างโพรงของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอยทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กและผงหินปูนทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การประเมินสัดส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและคอนกรีตผสมฝุ่นหินปูนในคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วทวีชัย สำราญวานิช; บุญไชย สถิตมั่นในธรรม; ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560กําลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภายใต้ การทําลายของเกลือคลอไรด์ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559กำลังและความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กผสมเส้นใยเหล็กภายใต้ การทำลายของเกลือคลอไรด์ทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550ผลของสารปอซโซลานต่อความพรุนของเพสต์ทวีชัย สำราญวานิช; ทักษิณ ทองลี; ศิริลักษณ์ ขุมทอง; นัฐภา ภาระศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2552การพัฒนาคอนกรีตที่ทนทานต่อการทำลายของน้ำทะเลทวีชัย สำราญวานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์