การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การจัดการความมั่นคงของวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนุรัตน์ อนันทนาธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558การพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการที่พักอาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรวีวรรณ เผ่ากัณหา; พรชัย จูลเมตต์; นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ, และอื่นๆ
2553การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ่าวคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี และบริเวณใกล้เคียงด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; วชิราภรณ์ ศรีพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2551การเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจและการรับรู้การเลือกใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครผจงสุข เนียมประดิษฐ์; มานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554รูปแบบการส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมโภชน์ อเนกสุข; มหิธร จิตตเกษม; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554ศักยภาพชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาของชุมชน ในเขตอ่าวนก อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีชลี ไพบูลย์กิจกุล; เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2556เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์วชิรวิชญ์ สิรชัยพงศ์กุล; วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2558แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; โรจน์รวี พจน์พัฒนพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์