การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาฉลอง ทับศรี; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชายทะเลต้นแบบภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; วารี กังใจ
2553การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนสุรีพร อนุศาสนนันท์; สุชาติ ใจสถาน; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากนกพร ศรีญาณลักษณ์; ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2548ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ผลการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพามณเทียร ชมดอกไม้; ลัดดา ศุขปรีดี; สุภัชชา ศรีชะอุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ. 2558เรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์