การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เด็ก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและแนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็กเล็กสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; จินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ณัชนันท์ ชีวานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ประสบการณ์ด้านการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาล เค เค ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์กมลทิพย์ ด่านชัย
2544ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็กวัยเรียนวรรณี เดียวอิศเรศ; ระพีภัทร์ ไชยยอดวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559อุบัติเหตุในเด็ก: สถานการณ์ และแนวทางการป้องกันณัชนันท์ ชีวานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด จังหวัดชลบุรีสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; จินตนา วัชรสินธุ์; สุกัญญา พรพิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์