การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับโครงการเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ธราพงษ์ การกระโทก
2564กลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตที่สอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เจนวิทย์ นวลแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การจัดการเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยนพวรรณ พึ่งพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา: กรณีการจัดการขยะของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมเมทินา อิสริยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2565การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านซอฟต์สกิลสุขมิตร กอมณี
2563การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักเพื่อติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำบริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนศศิธร มั่นเจริญ; จันทิมา ปิยะพงษ์; สุดารัตน์ ไชยศรีหา; เสาวนีย์ เวียงนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การศึกษาผลการเสริมฤทธิ์ของมะเขือเทศราชินีด้วยวิตามินซีต่อความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพนิรมล ธรรมวิริยสติ; ปองรุ้ง จันทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560การสังเคราะห์ bisindole-triazoles แบบง่ายเพื่อพัฒนาเป็นสารต้านมะเร็งรุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในอาหารโคเนื้อต่อกระบวนการหมักในรูเมนและสมรรถนะการผลิตสุปรีณา ศรีใสคำ; พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2563การใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชีในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การใช้ไอโซโทปเสถียรในการบ่งชี้ผลกระทบของน้ำเสียจากชุมชนต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนในถนอมศักดิ์ บุญภักดี; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ประมวลสัญญาณภาพดิจิตอลในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทยภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2558ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับธุรกิจผลิตยางรถยนต์สุรางคนา ธรรมลิขิต; เอกพล อ่อนปาน
2561ระบบแจ้งเตือนอุบัติการณ์ความเสี่ยงในสถานพยาบาล โดยใช้เทคนิคการหาความคล้ายคลึงของคำสำหรับการระบุกลุ่มความเสี่ยงคนึงนิจ กุโบลา; สังคม สร้างไธสง
2560เครือข่ายไร้สายเพื่อการจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจำแนก ?b = A wireless sensor network for appliance classification and its efficient classification techniquesณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง
2564แนวทางการสร้างให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)จิตติมา ปฏิมาประกร; บรรพต วิรุณราช
2565โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย; ภัคณัฏฐ์ จันทนวรานนท์ สมพงษ์ธรรม; สถาพร พฤฑฒิกุล