การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ - - การอ่าน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน และศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรีมณเทียร ชมดอกไม้; วันเพ็ญ วัฒฐานะ; วิชิต สุรัตนืเรืองชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรู้คำศัพท์และความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์อานนท์ ไชยสุริยา; ดรุณรัตน์ ดีทับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพาพนุชดา เจริญชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสื่อจากอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่เรียนวิชา 212211 หลักการอ่านโอริสา อยู่อุดมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์