การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พิษวิทยา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543การสะสมและการขยายตัวทางชีวภาพของสารพิษปรอท ในสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกวรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2565ระดับความเป็นพิษของสารกำจัดวัชพืช 2,4-D ไดเมทิลแอมโมเนียมในปลานิล และการตรวจสอบการแสดงออกของอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส (ตัวชี้วัดทางชีวภาพ) เพื่อบ่งชี้การรับสัมผัสในระดับความเข้มข้นที่ไม่ก่อให้เกิดการตายปราง กาญจนสาร; ไชยวัตน์ นวลขาว; สำเนาว์ เสาวกูล; จักรพันธ์ นาน่วม; พอจิต นันทนาวัฒน์
2559สถานการณ์การปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินในพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย และการหาตัวบ่งชี้ชีวภาพโปรตีนสาหรับการปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินสุทิน กิ่งทอง; ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์; จันทรกานต์ ศรีสมทรัพย์; อาภาพร บุญมี; ดารณี โชคชัยชำนาญกิจ, และอื่นๆ
2563โครงสร้างและคุณสมบัติเชิงเคมีของเนื้อเยื่อและเซลล์เข็มพิษในแมงกะพรุน Sanderia malayensis และ Rhopilema hispidum และกลไกการปล่อยเข็มพิษสุทิน กิ่งทอง; แววลี โชคแสวงการ; ภาคภูมิ พระประเสริฐ; สุภัททา เฉื่อยฉ่่า; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ, และอื่นๆ