การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พยาบาลกับผู้ป่วย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยพยาบาลห้องผ่าตัดระดับความวิตกกังวลและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด ณ ห้องผ่าตัดโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาสุภาพร เลิศร่วมพัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2554ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่สมพร แจ้วจิรา; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการจากการเยี่ยมก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ปรียาพร สมัครการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; ภาวินี ศรีสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2543บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ประสบการณ์ชีวิตการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลวิกฤตวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยทำนายการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; นารี ศรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ผลการจัดการกับอาการร่วมกันระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยโรคแผลเป็ปติคหรือกระเพาะอาหารอักเสบต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพ ระดับการรบกวนชีวิตและความพึงพอใจการรับบริการโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีสุวรรณี มหากายนันท์; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; วิรยา วชิราวัธน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจต่อการพยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมภาวนา กีรติยุตวงศ์; วริยา วชิราวัธน์; สุพัตรา สิงห์อุตสาหะชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพัชริน แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์