การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ผู้ประกอบการ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำบางปะกงสมสิทธิ์ อัสดรนิธี; ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ; กัญจน์ ทัตติยกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2564การพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ของผู้ประกอบการไทย ด้านการขนส่งสินค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิเชียร สกุลวงค์; บรรพต วิรุณราช
2557การเปรียบเทียบการรับสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon และรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานที่รับสัมผัสสารในเขตกรุงเทพมหานครศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2537รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; วนิดา โอฬารกิจอนันต์; จันทรวรรณ แสงแข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2563แนวทางการจัดหาเงินทุนในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา