การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง คุณภาพน้ำ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำขุมเหมืองเก่าในจังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถนอมศักดิ์ บุญภักดี; พลอยสิรินทร์ แสงมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนาระบบวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติเพชรรัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์; จันทนา ปัญญาวราภรณ์; ชาญยุทธ กาฬกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2539การศึกษา Cysts อันอาจเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยสมถวิล จริตควร; สมภพ รุ่งสุภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2534การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณแร่ธาตุ อาหารพืชในทะเล บริเวณแหลมฉบังวิทยา บุญถนอม; วรวิทย์ ชีวาพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2534การศึกษาคุณภาพน้ำ ในเขตว่ายน้ำ ชายหาดบางแสน หาดพัทยา และหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 2534แววตา ทองระอา; พัฒนา ภูลเปี่ยม; ไพฑูรย์ มกกงไผ่; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2530การสำรวจคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณแหลมฉบังแววตา ทองระอา; สุพจน์ ฐิตธรรมโม; รวิวรรณ สังขศิลา; วิไลวรรณ ต้นจ้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2545การสำรวจดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์วันดี นิลสำราญจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; ประสาร อินทเจริญ; ธวัชชัย นาอุดม; กิตติยา หอมหวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างการครอบคลุมพื้นที่ของพรมทะเล (Palythoa caesia) และคุณภาพน้ำในแนวปะการัง จังหวัดชลบุรีชนม์ ภู่สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งสถาบันสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา
2562ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนบริเวณประมงพื้นบ้านบ้านตากวน – อ่าวประดู่: กรณีศึกษานิเวศน์ชายฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2538คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงหอยนางรมบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรีแววตา ทองระอา; ฉลวย มุสิกะ; พัฒนา ภูลเปี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2536ผลของพีเอช (pH) ต่อการปลดปล่อยฟอสฟอรัสจากดินตะกอนบริเวณชายฝั่งตะวันออกพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ผลของอุณหภูมิและความหนาแน่นของการลําเลียงลูกกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ลูกกุ้งกุลาดํา (Penaeus monodon) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ระยะโพสลาวา ต่อการรอดตาย ความแข็งแรงและการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำที่ใช้ลําเลียงบางประการบุญรัตน์ ประทุมรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551เทคโนโลยีการบำบัดน้ำโดยการใช้โอโซนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; สรวิศ เผ่าทองศุข; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; บัญชา นิลเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2562โครงการการพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำ ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)กฤษนัยน์ เจริญจิตร; จันทิมา ปิยะพงษ์; ปัทมา พอดี; ปรีชา บุญขาว; Marco Ciolli, และอื่นๆ