การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความเครียด

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อัญชัญ เตชะวีราการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสิทธิผลของการสนับสนุนผู้ดูแลโดยใช้โปรแกรม "Powerful tools" ต่อความเครียดในบทบาทและความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรังในชุมชน.พรชัย จูลเมตต์; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; จันทนงค์ อินทร์สุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลการใช้เทคนิค classical relaxation ต่อระดับความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2556ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; วารี กังใจ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์