การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความพึงพอใจ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานคร ละลอกน้ำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการดำเนินงานเสริมสรา้งเอกลักษณ์ของคณะเพ็ญนภา กุลนภาดล; วัชรพล เปรมกมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นปีการศึกษา 2549-2553ภูเบศ เลื่อมใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของนิสิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อการศึกษาดูงานรายวิชา การจัดการผลิตและการดำเนินงานธนภณ นิธิเชาวกุล; กีรติกร พุฒิวิญญู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563ความพึงพอใจของนิสิตต่างชาติที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาธัช ขันประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการบริการข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อภิเชษฐ จันทนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม จังหวัดตราด.ภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด จังหวัดตราดเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมน บางแสน จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสื่อจากอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่เรียนวิชา 212211 หลักการอ่านโอริสา อยู่อุดมสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดข้าวหลาม จากตลาดหนองมน บางแสน จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ภูมิทัศน์บริการออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความภักดีแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยในธุรกิจตัวกลางการจองที่พักออนไลน์จิตรลดา ปิ่นทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556แรงจูงใจและความพึงพอใจของข้าราชการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังใน การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร 5 ปี (2551-2555)กิตติวัฒน์ วัฒนานันทพัฒน์; ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์; เบญจวรรณ สร่างนิทร; สมชาย ชุณรัศมิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์