การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ความพอใจของผู้ใช้บริการ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การประยุกต์ทฤษฎีความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า (Gap analysis) กับการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการของท่าเรือกรุงเทพฯทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2560การวิเคราะห์ความรู้สึกผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ?b = Us airline sentiment analysis advisory committeeณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; นันทภัค สุทธิเลิศ
2553การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552อาภากร ธาตุโลหะ; สายสุณี ฤทธิรงค์; อุฬาริน เฉยศิริ
2544ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการงานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาไพฑูรย์ กันสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554อุฬาริน เฉยศิริ; อาภากร ธาตุโลหะ; สายสุณี ฤทธิรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
2554ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการสารสนเทศสำนักหอสมุดวงเดือน เจริญ
2563ความพึงพอใจและความผูกพันต่อสถาบันของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาตวงพร รุ่งเรืองศรี
2563คุณภาพการบริการการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามณีรัตน์ ข่ายพิลาป; ปริยาภัทร กันกา
2563อิทธิพลของความสะดวกในการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยองนุชาวดี สุขพงษ์ไทย; จิราภา พึ่งบางกรวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563โมเดลเชิงสาเหตุของความพึงพอใจการบริการต่อคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวสแกนดิเนเวียวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์