การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือวิไลพร สว่าง; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาความสุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง โดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; ปาริชาติ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์ระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; ประภาภรณ์ นิลสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคสิวินีย์ ทองนุช; ระพินทร์ ฉายวิมล; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การเสริมสร้างการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นด้วยการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โชคชัย ทัพทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การใช้อัตชีวประวัติในการปรึกษากลุ่ม เพื่อพัฒนาความสอดคล้องในการมองโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประจำธงชัย บ้านไกล; วรากร ทรัยพ์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ผลการปรึกษากลุ่ม ทฤษฎีแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการเผชิญปัญหาของผู้ช่วยพยาบาลระพินทร์ ฉายวิมล; รวีวรรณ สายแก้วดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตระดับปริญญาตรีปานฤทัย ปานขวัญ; ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์; ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรีกันดิส มั่นปาน; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ประชา อินัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการปรึกษากลุ่มโดยการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินความจำเป็นของนิสิตปริญญาตรีวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; จิดาภา สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ผลการให้การปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมปัญญานิยมต่อความเข้มแข็งอดทนของนิสิตหญิง ชั้นปีที่ 1 ในหอพักประจำมหาวิทยาลัยดลดาว ปูรณานนท์; อรสา เอี่ยมรัศมีโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553ผลการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อทักษะชีวิตด้านการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ็ญนภา กุลนภาดล; กนกวรรณ สินรัตน์; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการกล้ายืนยันตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; ระพินทร์ ฉายวิมล; พัชรินทร์ ทรัพย์ที่พึ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ผลของการปรึกษากลุ่มตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของวัยรุ่นประชา อินัง; ทิพย์สุดา โกยวาณิชย์; ดลดาว ปูรณานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีเกสตัลท์ที่มีต่อความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่างอุตสาหกรรมระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; ฐิติยา แย้มนิ่มนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อภูมิคุ้มกันตนของนักเรียนวัยรุ่นประชา อินัง; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; โอลั้ง เพ่งจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความเครียดของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.เพ็ญนภา กุลนภาดล; ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์; นฤมิตร์ รอดโสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์