การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การสื่อสาร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสุกัญญา บูรณเดชาชัย; ทรงยศ บัวเผื่อน; ปริญญา สิริอัตตะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษาสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555กลยุทธ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการรับรู้ประโยชน์ที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ในภาวะอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๔สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; สราลี พุ่มกุมาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคู่สมรสที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยการให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฎีซะเทียร์ระพินทร์ ฉายวิมล; เพ็ญนภา กุลนภาดล; มนัญญา ช้อยเชิดสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การรับรู้และการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษา บริษัทคอบร้า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัดวาสนา บูชาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2555การสำรวจสถานภาพและการสืบทอดสื่อการแสดงพื้นบ้านในภาคตะวันออกสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การสื่อสารของบุตรสาวกับมารดาเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555การสื่อสารที่มีผลต่อการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร: กรณีศึกษาบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา; อิสระ วังกานนท์; สันติธร ภูริภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การสื่อสารเปรียบเทียบในประเด็นการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล: กรณีศึกษา พัทยา สิงคโปร์ทรงยศ บัวเผื่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555ประสิทธิผลการสื่อสารในองค์กรสุชนนี เมธิโยธิน; พนิดา เมืองด้วง; นนท์ สหายา; ทนุสิทธิ์ สกุณรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้นพรนภา หอมสินธุ์; กมลทิพย์ ทิพย์สังวาล; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557รูปแบบการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ ที่ประสบความสำเร็จ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภารดี อนันต์นาวี; พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรามานพ แจ่มกระจ่าง; วัชระ มั่นถาวรวงศ์
2552สถานภาพและบทบาทการสื่อสารเพื่อความเป็นพลเมืองของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกสุกัญญา บูรณเดชาชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์