การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยกำหนดคะแนนมาตรฐานด้วยวิธีบุ๊คมาร์คสุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบประเมินความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และคะแนนสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่หนึ่งในนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยบูรพาปริชญา งามเชิดตระกูล; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2551การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงปีที่ 1 ของนิสิตภาคปกติมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549สหัทยา รัตนะมงคลกุล; นพรัตน์ กระต่ายทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543การสร้างคลังข้อสอบทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพื่อใช้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกมะลิวัลย์ ถุนาพรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556-2557ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; พรจันทร์ โพธินาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550เกณฑ์ประสิทธิภาพในงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน: ความแตกต่าง 90/90 Standard และ E1/E2มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549สหัทยา รัตนะมงคลกุล; เสาวณีย์ สำราญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. กองบริการการศึกษา