การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การพัฒนาบุคลากร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 19 จากทั้งหมด 19
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย พัทธเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย พัทธเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ปราณี หนูขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีของครูยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การวิจัยกำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายทางการศึกษาที่รับเงินทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา : กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันออกพงศ์เทพ จิระโร; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวลัยพร สุขปลั่ง; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกจันทร์ชลี มาพุทธ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; วัลภา พงษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนานักบัญชีของบริษัทข้ามชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีไพรัตน์ วงษ์นาม; ธนวัฒน์ ทองแก้ว; สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ความต้องการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งบรรณารักษ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐระวิวรรณ สัมฤทธิ์; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557ความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; Li Juan
2557ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุรัตน์ ไชยชมภู; หล้าคำ พะกาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน (2015)เกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)ธร สุนทรายุทธ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; สิริญญา พฤคฌาญาณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2534ปัญหาและความต้องการพัฒนาคณาจารย์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; ธีรัตม์ พิริยะพลิน; นริศ เพ็ญโภไคย; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2549รายงานผลการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘เอกวิทย์ มณีธร; สโรชา แพร่ภาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) จังหวัดจันทบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; ภุชงค์ บุญอภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์