การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย พัทธเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อตินันทน์ สุขเขียว; ฉลอง ทับศรี; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; นาท นนทศักดิ์; เฉลิมศรี จันทรทอง, และอื่นๆ
2549การพัฒนารูปแบบการจัดการสมรรถนะของบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาสรร กลิ่นวิชิต; เวธกา กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2560การวิเคราะห์ความจำเป็นเพื่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การทบทวนข้อจำกัดด้านแนวคิดและการปฏิบัติวทัญญู สุวรรณเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ชลดา ประยูรพาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนานักบัญชีของบริษัทข้ามชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีไพรัตน์ วงษ์นาม; ธนวัฒน์ ทองแก้ว; สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558บทบาทของวัดป่ากับกระบวนการพัฒนาคนและสังคมสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; กัลยลักษณ์ อยู่เย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กฤษณา กิมเล่งจิว; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561ยกระดับองค์กรด้วยการบริหารจัดการคนเก่งอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
2564รูปแบบของผู้นำในองค์กรเพื่อพัฒนาผู้ตามให้มีประสิทธิผลสูงธานี ชาวสวน; สุชนนี เมธิโยธิน; อำนาจ สาลีนุกูล
2562อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่าง การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลที่ส่งผลต่อศักยภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรสัญญา คงศรีนวล; นุจรี ภาคาสัตย์