การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การพยาบาล - - การศึกษาและการสอน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนิภาวรรณ สามารถกิจ; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550การตระหนักรู้ในตนเอง : กุญแจสำคัญสู่การพยาบาลแบบองค์รวมสายใจ พัวพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูงแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยวิธีสตอริไลน์สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550การรับรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในคลินิคของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; พิริยา ศุภศรี; ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านการปฏิบัติการขั้นสูง ณ มหาวิทยาลัย ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย อเมริกาจินตนา วัชรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548การเรียนรู้จากประสบการณ์ในห้องเรียนของนิสิตพยาบาลในรายวิชาการดูแลสุขภาพมารดา-ทารกแรกเกิดในภาวะเสี่ยงและเบี่ยงเบนพิริยา ศุภศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544การเรียนรู้โดยผ่านการสะท้อนคิด : การศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกกนกนุช ชื่นเลิศสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความคิดวิจารณญาณ : ตอนที่ 1 ความสำคัญต่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลและคุณลักษณะรัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความคิดวิจารณญาณ : ตอนที่ 2 การพัฒนาความคิดวิจารณญาณรัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540ทิศทางการจัดการศึกษาทางการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540บทวิเคราะห์ เรื่อง สภาวการณ์ปัจจุบันของการศึกษาพยาบาลไทย: ใกล้ถึงจุดวิกฤตจริงหรือพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ประสบการณ์ในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในประเทศแคนนาดาศิริวรรณ ยืนยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่านสถานการณ์การพยาบาลด้วยวิธีการ SQ 3R ต่อความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4ชนัดดา แนบเกษร; สภาวลี สุนทรวิจิตร; รจนา ปุณโณทก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540พัฒนาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540แผนกลยุทธ์รังสรรค์การจัดการศึกษาพยาบาลในสามทศวรรษหน้าพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์