การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การท่องเที่ยว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีอิสราภรณ์ พลนารักษ์; กมลวรรณ รอดหริ่ง; ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์; คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การบริหารจัดการการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนของหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีอิสราภรณ์ พลนารักษ์; กมลวรรณ รอดหริ่ง; ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2562การพัฒนาตราสินค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยรชฏ จันทร์น้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อ่าวคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี และบริเวณใกล้เคียงด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; วชิราภรณ์ ศรีพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2549การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองอภิวัฒน์ ห่อเพชร; ธีระพงษ์ ภูริปาณิก; พรพรรณ วิศาลวรรณ์; สุรีย์พร ปั้นเปล่ง; ศิริพร รูปเล็ก, และอื่นๆ
2547การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) : กรณีศึกษา เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีเกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์; อภิวัฒน์ ห่อเพชร; อำพิกา สวัสดิ์วงศ์; ธีรพงษ์ ภูริปาณิก; สุรีย์พร ปั้นเป่ง, และอื่นๆ
2562การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพื้นที่จังหวัดระยองศิริญญา วิรุณราช; สมชาย โตศุกลวรรณ์
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : วนอุทยานแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรพต วิรุณราช; กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์; เริ่ม ใสแจ่ม; รัตนา โมลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การรวบรวมองค์ความรู้ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2562การรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยปานเสก อาทรธุระสุข; เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ; กาญจนา บุญยัง; โชเฮ โอกะวะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, และอื่นๆ
2559การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีอิสราภรณ์ ทนุผล; กมลวรรณ รอดหริ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2554การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการของน้ำพุร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อรชา สกุลสิงห์; ยิ่งยศ โชคชัยวรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ประเทศไทยศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; พินิจ จริตงาม; สามารถ ดีพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การศึกษาโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยณรงค์ พลีรักษ์; ปริญญา นาคปฐม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์; วิทยาลัยนานาชาติ
2557การสังเคราะห์การสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งการท่องเที่ยวชุมชนภาคตะวันออกศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช; เกศริน อิ่มเล็ก; วรรณภา อุดมผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555การเคลื่อนไหวทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวแบบ OUTBOUNDสุชนนี เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกสมคิด เพชรประเสริฐ; นภดล วงษ์น้อม; เขมมารี รักษ์ชูชีพ; วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกสมคิด เพชรประเสริฐ; นภดล วงษ์น้อม; เขมมารี รักษ์ชูชีพ; วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559บ้านเรือน: มรดกทางวัฒนธรรมเมืองชลบุรีมนัส แก้วบูชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและรณรงค์ทางการตลาดท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนาดย่อมในชุมชนอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดสุรัติ สุพิชญางกูร; พัชรินทร์ สุขผล; ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก; ดนัย ริสธานินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์