การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การทำงาน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2544ฉันทนา จันทวงศ์; ประทุม ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545ฉันทนา จันทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2546ฉันทนา จันทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การปรับตัวในการทำงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19พรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2562การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากการทำงานเป็นฐาน ของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การศึกษาภาวะการมีงานทำ และความคิดเห็นของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาต่อการจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเพ็ญศรี กังวาลโชคชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การสร้างเสริมพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าเศษผ้าสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; อรวรรณ คุณสนอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การใช้ดัชนีวัดระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวนิดา สกุลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ลักษณะของงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์เอกชน: กรณีศึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคาร CIMB Thaiวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี; ปกรณ์ ปรีชาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557ปัจจัยทำนายความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาลบุญญาภา โพธิ์เกษม; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; คณะพยาบาลศาสตร์; ประนอม โอทกานนท์.; ไพจิตร ไชยฤทธิ์
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; นิภา มหารัชพงศ์; สิทธนะ วชิระสิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมารุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นฤมล โอ้สวนศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561อิทธิพลของบุคลิกภาพและการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานนำไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานในกลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีธีรนุช ศิริจันโท; พรรัตน์ แสดงหาญ; วรรณวิชนี ถนอมชาติ
2551แรงจูงใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วรเดช ช้างแก้ว; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์, และอื่นๆ