การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เซลล์มะเร็ง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดจาก Streptomyces CH54-4 และ SS15-1 ที่แยกจากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลนจันทรวรรณ แสงแข; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2560การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของสารสกัดชันจากชันโรงจากแหล่งต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนภัสสร ฉันทธำรงศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2559การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเหง้าเร่วหอมผาณตา วาณิชวัฒนเดชา; เอกรัฐ ศรีสุข; มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การเพิ่มมูลค่าเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชาใบขลู่เพื่อสุขภาพจากจังหวัดจันทบุรี (ฤทธิ์ต้านมะเร็งของชาใบขลู่และกลไกที่เกี่ยวข้อง)ผาณตา เอี้ยวซิโป้; ทรงกลด สารภูษิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ผลของสารสกัดและสารบริสุทธิ์จากเหง้าเร่วหอมต่อเซลลมะเร็งที่ดื้อยาผาณตา เอี้ยวซิโป; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ฤทธิ์ต้านมะเร็งและกลไกการออกฤทธิ์ระดับโมเลกุลของสารเมตาโบไลท์ที่ออกฤทธิ์ชีวภาพ จากแอคติโนแบคทีเรียในซับออร์เดอร์ Micromonosporineae ที่แยกจากตะกอนทะเลจันทรวรรณ แสงแข; รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2554ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากสารสกัดบริสุทธิ์ลำบิดดงและท้าวแสนปมจันทรวรรณ แสงแข; วารี เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559โครงการผลเสริมฤทธิ์ของ oxymatrine และ cyclopamine เมื่อให้ร่วมกับยา 5-fluorouracil ต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักของมนุษย์ที่ดื้อต่อยา 5-fluorouracilสุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์