การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2540การจัดการสิ่งแวดล้อมพิชาญ สว่างวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมดนัย บวรเกียรติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2545การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมดนัย บวรเกียรติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเอกวิทย์ มณีธร; ศุกลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร; กุลญาดา เนื่องจำนงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักเพื่อติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำบริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนศศิธร มั่นเจริญ; จันทิมา ปิยะพงษ์; สุดารัตน์ ไชยศรีหา; เสาวนีย์ เวียงนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การศึกษาผลกระทบของสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ วัด ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองชมภูศักดิ์ พูลเกษ; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; สิริประภา กลั่นกลิ่น; เอมอร ประจวบมอญ; ดวงใจ มาลัย, และอื่นๆ
2548ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการดำเนินงานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุจิตรา สมชิต; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ชาดล เมฆประดับ; นิสากร กรุงไกรเพชร; อัญชลี สลับสี, และอื่นๆ
2563รูปแบบการบริหารจัดการเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน ตาม แนวทาง PESTLEธีระวัฒน์ จันทึก; กนกอร เนตรชู; ดำรงพล แสงมณี; พรเทพ นามกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2548วิกฤตสิ่งแวดล้อม : ผลพวงจากความทันสมัยแต่ไม่พัฒนาดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557โครงการ คอมโพสิตรักษ์สิ่งแวดล้อมจากพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยสับปะรดสุปราณี แก้วภิรมย์; ศิริเดช บุญแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์