การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การจัดการการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางหูเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; วีนัส สินหนัง; อัญเชิญพร เพ็งนวม; โชษิตา สุวัฒนมงคล; กุลิสรา เก่งพิทักษ์, และอื่นๆ
2556การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยจักรยานในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; Phetchalas Wiriyasuebphong; วิทยา กริยาลีลากุล; Wittaya Kariyaleelakun; นภัสมน อิศรางกูร ณ อยุธยา, และอื่นๆ
2557การวิจัยและพัฒนาการขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทยเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; สังวรณ์ งัดกระโทก; พัชรี นนทศักดิ์; เพชรประกาย กุลตังวัฒนา; กิติภัทท์ ปรีดาธรรม, และอื่นๆ
2559การศึกษาความเป็นไปได้การจัดการเชิงกลยุทธ์ตลาดแบบดั้งเดิมของไทย หนองมนโมเดลเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการธุรกิจ (Business Management) คณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา: กรณีศึกษา นิสิตระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่สี่และผู้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนฤมล ชูชินปราการ; เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; ชานน ชลวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว