การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อนงค์ วิเศษสุวรรณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; เอียน สมิธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2533การทดลองรูปแบบการจัดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ภรณี อินทศร; สมประสงค์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฉลอง ทับศรี; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ; อตินันทน์ สุขเขียว; นาท นนทศักดิ์, และอื่นๆ
2558การเสริมสร้างการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นด้วยการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โชคชัย ทัพทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ผลการอบรมปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียดของครูอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ผลการอบรมปฏิบัติการผ่อนคลายความเครียดของครูอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ผลการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการกล้ายืนยันตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; ระพินทร์ ฉายวิมล; พัชรินทร์ ทรัพย์ที่พึ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ผลการให้คำปรึกษาแนวอัตถิภาวะนิยมต่อความท้อแท้ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; สุดใจ ส่งสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549ผลของกลุ่มจิตสัมพันธ์ต่อความครุ่นคิดเกี่ยวกับตนด้านการแสดงลักษณะความเป็นชายและหญิงของวัยรุ่นอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; ศุภชัย บุญรักษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลของการให้คำปรึกษาโดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความหยุ่นตัวของเด็กที่มีประสบการณ์ทางลบสถาพร จันทร์พฤกษา; อนงค์ วิเศษสุวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์