การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุเมธ งามกนก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพโดยกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศสมโภชน์ อเนกสุข; สุเมธ งามกนก; ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อการบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การวางแผนกลยุทธ์ : ตัวชี้วัดระดับบุคคลสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การศึกษาคุณภาพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2022การศึกษาผลการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาสุเมธ งามกนก; วิโรฒน์ ชมภู
2550การสร้างทีมงานสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551การเสริมสร้างค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความพึงพอใจและแนวทางสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3สุเมธ งามกนก; คุณวุฒิ คนฉลาด; มณชยา ศานติ์สุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2วีระนันท์ มนตรี; สุเมธ งามกนก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์