การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุชนนี เมธิโยธิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)สุชนนี เมธิโยธิน; รภัสศา สิทธิราช; สมโภชน์ วัลยะเสวี; นนท์ สหายา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรมีเดียสุชนนี เมธิโยธิน; ทัศพร นันทมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)ณภัคอร ปุณยภาภัสสร; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; สุชนนี เมธิโยธิน; วรพจน์ วรจารุพงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาอิทธิพลของการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขอนามัยและการรับรู้คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำโดยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์.; สุรัติ สุพิชญางกูร.; บราลี สียา.; สุชนนี เมธิโยธิน; กฤช จรินโท.
2555การเคลื่อนไหวทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวแบบ OUTBOUNDสุชนนี เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ประสิทธิผลการสื่อสารในองค์กรสุชนนี เมธิโยธิน; พนิดา เมืองด้วง; นนท์ สหายา; ทนุสิทธิ์ สกุณรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556ประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: ประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)สาวิตรี บิณฑสันต์; สุชนนี เมธิโยธิน; ปัทมนันท์ หิรัญธีรวัฒน์; นพดล เดชประเสริฐ; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์พิบูลอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.กฤช จรินโท; สุชนนี เมธิโยธิน; ธาณัชตรา สมัครจิตร; กฤษณา โพธิสารัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563รูปแบบกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการสาธารณภัยในเขตนิคมอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีนิคมแหลมฉบัง และนิคมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรีอาทิตย์ คชชา; สุชนนี เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์