การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมศักดิ์ ลิลา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำบัญชีของนักบัญชีพงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; สมรัชนาฏ ฦาชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1บุญเกิด กลมทุกสิ่ง; สมุทร ชำนาญ; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยประวีณ สุทธิสง่า; พงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมแบบเสริมสร้างพลังงานอำนาจที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพสมศักดิ์ ลิลา; กานต์นะรัตน์ จรามร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2531การส่งเสริมและปรับปุรงพฤติกรรมการกินของชาวชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทยเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; ชูเกียรติ มณีธร; หิรัญ บรรจงปรุ; สมศักดิ์ ลิลา; เติมศักดิ์ ส่งวัฒนา, และอื่นๆ
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีสมศักดิ์ ลิลา; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ปิยะรัตน์ โสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ตัวแปรที่ส่งผลต่อโอกาสในการตอบข้อสอบถูกสุรีพร อนุศาสนนันท์; กระพัน ศรีงาน; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553ประสิทธิภาพของโมเดลและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พหุมิติโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแฝงภายในชัยยศ ชาวระนอง; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สมศักดิ์ ลิลา; สุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครู ด้านการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนเอกชน: กรณีศึกษา โรงเรียนปรียาโชติ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์สมุทร ชำนาญ; สมศักดิ์ ลิลา; ปาริชาต ปรียาโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธนภณ ธรรมรักษ์; คุณวุฒิ คนฉลาด; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วรเดช ช้างแก้ว; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์, และอื่นๆ