การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สฎายุ ธีระวณิชตระกูล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547การประเมินความรู้และความต้องการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของครูในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออกสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีฉลอง ทับศรี; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สร้อยระย้า เขตต์คีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานสำหรับครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกองคลัง เทศบาลตำบลสัตหีบสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564ปัจจัยของการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเขมญา คินิมาน; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
2551อิทธิพลของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับผู้ตาม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558เหตุผลของการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาสฎายุ ธีระวณิชตระกูล; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; นราศักดิ์ กล่ำสี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์