การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศาสตรี เสาวคนธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการจิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; ประยุกต์ เดชสุทธิกร; ยุวดี รอดจากภัย; ศิริพร จันทร์ฉาย; อรพิน รังษีสาคร, และอื่นๆ
2557ปัจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันศึกษาของนิสิต นักศึกษา หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ในสถาบันระดับอุดมศึกษา.ศาสตรี เสาวคนธ์; พลอยชนก ปทุมานนท์; ไชยา สนิท; ไสว หวานเสร็จ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2552ปัจจัยที่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี.ศิริพร จันทร์ฉาย; ถิรพงษ์ ถิรมนัส; อรพิน รังษีสาคร; ศาสตรี เสาวคนธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์