การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; บรรพต วิรุณราช; โศรยา ตินตะบุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทำวิจัยด้านการบริหารธุรกิจศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษาศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การรวบรวมองค์ความรู้ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2554การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการของน้ำพุร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; อรชา สกุลสิงห์; ยิ่งยศ โชคชัยวรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ประเทศไทยศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; พินิจ จริตงาม; สามารถ ดีพิจารณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2550การศึกษาสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถด้านการจัดการขององค์กร ความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจบริการที่พักแรมขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยสุดา สุวรรณาภิรมย์; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการในมุมมองของผู้รับบริการและผู้ให้บริการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กิตติมดี ตะเคียนทอง; ภูวรินทร์ นิลรังษี; ธนานันต์ มีชูทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิตศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ไพรยศ พรหมอินทร์; นาวี ตั้งมโนวิริยะกุล; วีระศักดิ์ เมืองสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2550การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตและการจัดการองค์กรสุดา สุวรรณาภิรมย์; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; กฤษณา กิมเล่งจิว; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564รูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดที่มีรายได้น้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดนครนายกนันทวดี ดีพร้อม; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
2557ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประกอบธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนวัชรี กำจัดโศรก; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ของไทยต่อการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคใน สปป.ลาว กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก; ศิริญญา วิรุณราช; ดนัย คริสธานินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; นันทนา ผาสุข; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเกาะสีชังตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; ขนิษฐา ดวงชื่น; สงวนศักดิ์ เภสัชสงวน; กชพร นรมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557แรงจูงใจ พฤติกรรม และประเภทการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียธนกฤต ยิ่งยง; ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์