การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิณี ชิดเชิดวงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิณี ชิดเชิดวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2541การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิณี ชิดเชิดวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2530การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการใหัการศึกษาแก่บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดชลบุรีวิณี ชิดเชิดวงศ์; สมประสงค์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2535การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบ ทางการศึกษานอกโรงเรียนวิณี ชิดเชิดวงศ์; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; สุจินดา ม่วงมี; กาญจนา มณีแสง; กชกร สังขชาติ, และอื่นๆ
2545การสร้างแบบสำรวจความเครียดในอาชีพวิณี ชิดเชิดวงศ์; แก้วตา คณะวรรณ; ผกา บุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีปัญหาของเด็กวัยรุ่นวิณี ชิดเชิดวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2539ลักษณะการเป็นผู้นำของเยาวชนในเขตการศึกษา 12วิณี ชิดเชิดวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2535สุขภาพจิตของเด็กในแหล่งอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกวิณี ชิดเชิดวงศ์; ผกา บุญเรือง; คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2535สุขภาพจิตของเยาวชนในแหล่งอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกวิณี ชิดเชิดวงศ์; ผกา บุญเรือง