การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วันศุกร์ เสนานาญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การพัฒนาเทคนิคการพิสูจน์อัตลักษณ์ของโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) ในสถานที่เพาะพันธุ์ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์วันศุกร์ เสนานาญ; ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์; สุรศักดิ์ ทองสุกดี; สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์; นิภาวรรณ บุษราวิช, และอื่นๆ
2013การยืนยันการจำแนกชนิดของปูแสมสกุล Metopograpsus H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea: Grapsidae) จากจังหวัดชลบุรี โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีนบนโมโทคอนเดรียบริเวณ 16S rRna, 125 rRna และ Cytochrome c Oxidase Subunit l (COI)นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; วันศุกร์ เสนานาญ; Yamindago, Ade; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศหาดทราย ชายฝั่งทะเลบางแสน จังหวัดชลบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิภูษิต มัณฑะจิตร; เผชิญโชค จินตเศรณี; คเชนทร เฉลิมวัฒน์; สมถวิล จริตควร; นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี, และอื่นๆ
2549การแพร่กระจายและการถ่ายทอดเชื้อไวรัสระหว่างกุ้งขาวกับกุ้งพื้นเมืองในลุ่มแม่น้ำบางปะกง (โครงการวิจัยปีที่ 2)วันศุกร์ เสนานาญ; ปภาศิริ บาร์เนท; จรัญ วงษ์วิวัฒนาวุธิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552การใช้ตัวชี้วัดชีวภาพในการประเมินทรัพยากรสิ่งมีชีวิตแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีวันศุกร์ เสนานาญ; ปภาศิริ บาร์เนท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีวันศุกร์ เสนานาญ; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2547ความรู้ด้านโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันในกุ้งทะเล; วันศุกร์ เสนานาญ; ปภาศิริ บาร์เนท; กุลวรา แสงรุ่งเรือง; อมรเทพ โชติช่วง, และอื่นๆ
2554ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูบางชนิดที่พบบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; วันศุกร์ เสนานาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูบางชนิดที่พบบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (ปีที่ 3)นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; วันศุกร์ เสนานาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูบางชนิดที่พบบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2)นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; วันศุกร์ เสนานาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลีในแนวปะการังชายฝั่งภาคตะวันออกและความจำเพาะของเจ้าบ้าน-ชนิดของสาหร่ายที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมนรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี; วันศุกร์ เสนานาญ; อรอง จันทร์ประสาทสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ปฏิสัมพันธ์ทางนิเวศน์ระหว่างกุ้งขาวแปซิฟิค (Litopeneaus vannamei) กับกุ้งท้องถิ่นของประเทศไทย ในระบบนิเวศจำลองนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; วันศุกร์ เสนานาญ; สุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554แนวโน้มการตั้งประชากรของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่หลุดลอดบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร; วันศุกร์ เสนานาญ; ปภาศิริ บาร์เนท; สุวรรณา ภาณุตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์