การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วสุธร ตันวัฒนกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2543การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขเขต 3กุหลาบ รัตนสัจธรรม; วสุธร ตันวัฒนกุล; วิไล สถิตย์เสถียร; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; เอมอร ประจวบมอญ, และอื่นๆ
2545ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดกุหลาบ รัตนสัจธรรม; วสุธร ตันวัฒนกุล; อรพิน ทองดี; สุนิศา แสงจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแนวทางควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดชลบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; นิภา มหารัชพงศ์; สิทธนะ วชิระสิริกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2549ศักยภาพการเฝ้าระวังและการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยองวสุธร ตันวัฒนกุล; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; พิศจุไร ปานทิพย์; กิตติพงศ์ สอนภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2547สถานการณ์การจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดชลบุรีวสุธร ตันวัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์